Niniejsza strona używa plików cookies w celu optymalizacji korzystania ze strony internetowej, w celach statystycznych oraz popularyzacji strony za pomocą serwisów społecznościowych. Warunki przechowywania plików cookies możesz określić w przeglądarce internetowej.

Regulamin stacji i ceny

Ceny usługi ładowania oraz opłaty postojowej znajdują się na ekranach stacji ładowania


1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia Usługi Ładowania oraz zasady korzystania ze Stacji Ładowania samochodów elektrycznych należących do Sieci stacji Eway S.A., obejmującej Stacje własne oraz Stacje partnerskie.
 2. Niniejszy Regulamin stanowi również Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.) w zakresie części usług świadczonych drogą elektroniczną.
 3. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie w wersji elektronicznej na stronie internetowej Eway S.A www.eway.pl.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, Instrukcji zamieszczonych na infrastrukturze ładowania.
 5. Regulamin stanowi integralną część Umowy zawieranej pomiędzy Dostawcą Usługi Ładowania a Użytkownikiem pojazdu.
 6. Użytkownik pojazdu przystępując do korzystania z Usługi Ładowania akceptuje postanowienia Umowy oraz niniejszego Regulaminu.

2. Definicje

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:

  1. Agent Rozliczeniowy – Elavon Financial Services Designated Activity Company (Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością o Wyznaczonym Przedmiocie Działalności) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 17, 02-515 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 287836, numer REGON 300649197, NIP 2090000825 - dostawca usług płatniczych umożliwiający dokonywanie transakcji płatniczych w oparciu o instrumenty płatnicze, przede wszystkim karty płatnicze.

  2. Cennik – wykaz opłat za Usługę ładowania. Cennik dostępny jest na ekranie startowym każdej Stacji Ładowania.

  1. Dostawca Usługi Ładowania – podmiot zapewniający korzystanie z usług ładowania w rozumieniu art. 3 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (tj. – Dz. U. z 2019 r. poz. 1124 z późn. zm.) (dalej jako: „Ustawa o elektromobilności”).

  2. Eway – Spółka Eway S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000877288, NIP: 1133025821.

  3. Instrukcja – skrócona instrukcja obsługi Stacji Ładowania dostępna na ekranie startowym urządzenia, szczegółowe informacje o sposobie użytkowania Ogólnodostępnej Stacji Ładowania Eway zawiera pełna wersja Instrukcji, która dostępna jest na stronie internetowej www.eway.pl

  4. Miejsce Ładowania Pojazdu – miejsce postojowe służące wyłącznie do celu świadczenia Usługi Ładowania, przypisane do danej Stacji Ładowania.

  5. Operator Ogólnodostępnej Stacji Ładowania/ Operator – podmiot w rozumieniu art. 2 pkt 7 Ustawy o elektromobilności odpowiedzialny za budowę, zarządzanie, bezpieczeństwo funkcjonowania, eksploatację, konserwację i remonty Ogólnodostępnej Stacji Ładowania.

  6. Partnerska Stacja Ładowania – Stacja Ładowania pozwalająca na ładowanie akumulatora pojazdu o napędzie elektrycznym oraz o napędzie spalinowo-elektrycznym, na której Eway pełni rolę Operatora Ogólnodostępnej Stacji Ładowania.

  7. Sieć Eway - oznacza infrastrukturę elektroenergetyczną i telekomunikacyjną pozwalającą na naładowanie baterii pojazdu o napędzie elektrycznym oraz o napędzie spalinowo-elektrycznym obejmująca Stacje Własne oraz Partnerskie Stacje Ładowania.

  8. Siła Wyższa – zewnętrzne zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Eway, uniemożliwiające w całości lub w części, na stałe lub na pewien czas świadczenia Usług Ładowania, któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać, przy zachowaniu należytej staranności;

  9. Stacja Ładowania – Stacja Ładowania w rozumieniu art. 2 pkt 27 Ustawy o elektromobilności tj. infrastruktura umożliwiająca skorzystanie z Usług Ładowania, w tym w szczególności urządzenia służące do ładowania samochodów o napędzie elektrycznym oraz o napędzie spalinowo- elektrycznym.

  10. Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2021 r., poz. 576 z późn. zm.).

  11. Umowa o Świadczenie Usługi Ładowania / Umowa - umowa zawierana na czas poszczególnej sesji ładowania pomiędzy Eway a Użytkownikiem.

  1. Usługa Ładowania – usługa świadczona w zakresie ładowania baterii pojazdu o napędzie elektrycznym oraz o napędzie spalinowo-elektrycznym umożliwiająca wykorzystanie Miejsca Ładowania pojazdu oraz Stacji Ładowania w celu wykonania ładowania.

  2. Użytkownik Pojazdu / Użytkownik – osoba fizyczna, która jest użytkownikiem pojazdu elektrycznego i korzysta z Usług Ładowania świadczonych przez Eway.

  1. Regulamin – niniejszy Regulamin.

  2. Własna Sieć Stacji Ładowania / Sieć Własna - Stacje Ładowania pozwalające na ładowanie akumulatora pojazdu o napędzie elektrycznym oraz o napędzie spalinowo-elektrycznym, na których Eway pełni rolę Operatora Ogólnodostępnej Stacji Ładowania oraz Dostawcy Usługi Ładowania pojazdów.


3. Korzystanie z Usługi Ładowania

 1. Eway świadczy Usługę ładowania przy wykorzystaniu dostępnej do tego celu infrastruktury, tj. Stacji Ładowania oraz Miejsc Ładowania Pojazdów.
 2. Dokonywanie ładowania pojazdów realizowane jest na podstawie Umowy dotyczącej ładowania pojazdów w Sieci Stacji Eway i odbywa się z chwilą przystąpienia przez Użytkownika do ładowania w ramach sesji ładowania, która kończy się z chwilą odłączenia od Stacji Ładowania.  
 3. Usługi Ładowania świadczone są odpłatnie. Wysokość opłat określa Cennik dostępny na ekranie startowym każdej Stacji Ładowania. 
 4. Każda osoba korzystająca z Usług Ładowania lub przebywająca na terenie Stacji Ładowania zobowiązana jest do przestrzegania zapisów Regulaminu oraz Instrukcji.
 5. Stacja Ładowania jest stacją bezobsługową. 
 6. Korzystanie z Usługi Ładowania jest możliwe w każdym czasie, w zależności jednak od dostępności danej Stacji Ładowania. 
 7. W trakcie korzystania z Usługi Ładowania, Użytkownik powinien zajmować Miejsce Ładowania Pojazdu tylko przez czas niezbędny do naładowania pojazdu.   
 8. Usługa Ładowania świadczona jest w zależności od dostępności Stacji Ładowania. Odłączanie pojazdów należących do innych Klientów będących w trakcie procesu ładowania jest zabronione.
 9. W przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania zasad niniejszego Regulaminu, w tym zajmowania Miejsca Ładowania Pojazdu w celu niezwiązanym z jego przeznaczeniem, Eway zastrzega sobie prawo do wezwania właściwych służb w celu usunięcia takiego pojazdu na koszt Użytkownika naruszającego postanowienia Regulaminu.
 10. Zabrania się korzystania ze Stacji Ładowania, w przypadku gdy: 
  • pojazd posiada niesprawną baterię;
  • pojazd nie posiada ważnego ubezpieczenia OC;
  • pojazd przewozi materiały łatwopalne, żrące, wybuchowe lub inne podobne materiały i substancje mogące stworzyć zagrożenie dla osób i mienia;
  • pojazdy pełnią funkcje obwoźnych sklepów, jeśli ich celem byłoby prowadzenie działalności handlowej na Parkingu;
  • pojazd nie jest prawnie dopuszczony do ruchu drogowego;
  • pojazd nie posiada ważnego przeglądu technicznego. 
 11. Na terenie Stacji Ładowania zabrania się spożywania napojów alkoholowych, palenia wyrobów tytoniowych oraz używania substancji psychoaktywnych. 
 12. Obowiązuje zakaz pozostawiania zwierząt w samochodzie na terenie Stacji Ładowania.
   

4. Cennik, płatności oraz rozliczanie transakcji bezgotówkowych.

 1. Użytkownik ma możliwość płatności bezgotówkowych za ładowanie pojazdu za pomocą popularnych metod płatności, tj. zbliżeniowych kart płatniczych Visa oraz Mastercard, w tym ich wirtualnych nośników, czyli smartfonów i zegarków.
 2. Płatność może odbywać się za pomocą każdego rodzaju urządzenia posiadającego funkcję NFC.
 3. Rozpoczęcie każdej sesji ładowania równoznaczne jest z akceptacją Cennika przez Użytkownika.
 4. Płacąc kartą płatniczą Użytkownik wyraża zgodę na preautoryzację środków w ramach swojego rachunku bankowego. Obciążenie karty płatniczej Użytkownika następuje z chwilą zakończenia świadczenia Usługi Ładowania.
 5. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu opłaty wniesionej przez Użytkownika z wykorzystaniem karty płatniczej, Dostawca Usługi dokonana zwrotu tejże opłaty na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Użytkownika.
 6. Eway nie przechowuje danych kart płatniczych Użytkowników.
 7. Przed rozpoczęciem świadczenia Usługi Ładowania, Użytkownik akceptuje cenę za daną jednostkę rozliczeniową zgodną z Cennikiem. Wysokość całkowitej opłaty za Usługę Ładowania jest zależna od pobranej energii oraz opłat powiązanych, w tym opłaty za postój po zakończonym procesie ładowania.
 8. Pomiar poboru energii w ramach Usługi Ładowania, stanowiący podstawę do ustalenia opłaty następuje za pomocą urządzeń pomiarowych określających wolumen przekazywanej energii elektrycznej (w kWh) do pojazdu i oprogramowania wykorzystywanego do przetwarzania tych danych pomiarowych, które są zainstalowane w Stacji Ładowania przez producenta Stacji Ładowania. Pomiar ten może nie uwzględniać strat energii, możliwych w trakcie świadczenia Usługi Ładowania.
 9. Dostawca Usługi akceptuje następujące metody płatności:
  • Płatność kartą płatniczą Użytkownika za pośrednictwem poprzez aplikację płatniczą łączącą się  z  systemem Agenta Rozliczeniowego.
  • Użytkownik ma do wyboru 4 tryby ładowania pojazdu:
   i.    Ładowanie bez ograniczeń – przed rozpoczęciem procesu ładowania na koncie klienta blokowane są środki estymujące kwotę transakcji. Po zakończeniu procesu ładowania zostaje pobrana kwota za Usługę Ładowania pojazdu. W przypadku tego trybu ładowanie ograniczone jest jedynie przez samochód o napędzie elektrycznym.
   ii.    Ładowanie za energię – przed rozpoczęciem procesu ładowania na koncie klienta blokowane są środki estymujące kwotę transakcji. Po zakończeniu procesu ładowania zostaje pobrana kwota za Usługę Ładowania pojazdu. W przypadku tego trybu ładowanie ograniczone jest poprzez wolumen energii, którą Użytkownik chce naładować swój pojazd, po osiągnięciu danego limitu energii proces ładowania zostaje zakończony.
   iii.    Ładowanie za kwotę – przed rozpoczęciem procesu ładowania na koncie bankowym Użytkownika blokowane są środki estymujące kwotę transakcji. Po zakończeniu procesu ładowania zostaje pobrana kwota za Usługę Ładowania pojazdu. W przypadku tego trybu ładowanie ograniczone jest poprzez kwotę, za którą Użytkownik ma zamiar naładować swój pojazd. Po osiągnięciu danej kwoty proces ładowania zostaje zakończony.
   iv.    Ładowanie na czas – przed rozpoczęciem procesu ładowania na koncie bankowym Użytkownika blokowane są środki estymujące kwotę transakcji. Po zakończeniu procesu ładowania zostaje pobrana kwota za usługę ładowania pojazdu. W przypadku tego trybu ładowanie ograniczone jest przez czas, w którym Użytkownik ma zamiar ładować swój pojazd. Po upływie określonego czasu proces ładowania zostaje zakończony.
 10. Użytkownik ma możliwość zakończenia procesu ładowania w dowolnym momencie, niezależnie od wybranego trybu ładowania pojazdu. Po zakończeniu procesu z konta bankowego Użytkownika zostanie pobrana kwota odpowiadającą wolumenowi pobranej energii.
 11. Za korzystanie z Usługi Ładowania, Użytkownik pojazdu będzie obciążany opłatami zgodnie z obowiązującym Cennikiem i/lub innymi opłatami za działania określone w Cenniku.
 12. Cennik dostępny jest na ekranie startowym każdej Stacji Ładowania.
 13. Rozpoczęcie ładowania pojazdu równoznaczne jest z akceptacją Cennika przez Użytkownika pojazdu.
 14. Płatności kartą płatniczą obsługiwane są przez Agenta Rozliczeniowego. Płatności dokonywane są zbliżeniowo poprzez przyłożenie karty płatniczej w prawym dolnym rogu ekranu Stacji Ładowania.
 15. Naliczenie opłaty i pobranie płatności za zrealizowaną Usługę Ładowania, będzie następowało po odłączeniu pojazdu od Stacji Ładowania.
 16. Na pobieraną cenę za Usługę Ładowania składają się opłata za energię pobraną za pośrednictwem ogólnodostępnej Stacji Ładowania oraz ewentualna opłata za postój po zakończonym procesie ładowania.
 17. Przystępującą do Usługi Ładowania Użytkownik wyraża zgodę na świadczenie usług drogą elektroniczną.
 18. Każdorazowo po zakończonej sesji ładowania Dostawca Usługi Ładowania wysyła na wskazany przez Użytkownika adres e-mail paragon lub fakturę VAT w postaci elektronicznej. Brak wskazania adresu e-mail oznacza rezygnację z otrzymania paragonu i faktury VAT.
 19. Uzyskanie faktury za Usługi Ładowania wymaga podania numeru NIP nabywcy.

5. Warunki techniczne świadczenia Usługi Ładowania Pojazdów

 1. Użytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszelkich warunków technicznych dotyczących korzystania z Usługi Ładowania pojazdów elektrycznych.
 2. Użytkownik musi stosować się do Instrukcji podanych przez Operatora oraz wszelkich oznakowań i Instrukcji dotyczących bezpieczeństwa na terenie Stacji Ładowania.
 3. Użytkownik nie może dokonywać żadnych modyfikacji lub zmian w infrastrukturze Stacji Ładowania bez uprzedniej zgody Operatora Stacji Ładowania.
 4. Użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymanie czystości i porządku na terenie Stacji Ładowania oraz za zachowanie bezpieczeństwa innych użytkowników.
 5. Miejsca ładowania Pojazdów przeznaczone są wyłącznie dla Użytkowników, zabronione jest ich wykorzystywanie do parkowania samochodów lub innych pojazdów.

6. Bezpieczeństwo korzystania ze Stacji Ładowania

 1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Stacji Ładowania zgodnie z Instrukcjami i zasadami bezpieczeństwa.
 2. Użytkownik jest odpowiedzialny za swoje własne bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo innych osób przebywających wokół Stacji Ładowania.
 3. Stacja Ładowania jest wyposażona w szereg zabezpieczeń, które chronią Użytkowników i pojazdy przed niebezpieczeństwami związanymi z ładowaniem.
 4. Zabezpieczenia obejmują:
  • Zabezpieczenie przepięciowe, które chroni przed nagłymi skokami napięcia i minimalizuje ryzyko uszkodzenia pojazdu elektrycznego.
  • Zabezpieczenie nadprądowe, które monitoruje i kontroluje przepływ prądu podczas ładowania, zapobiegając przeciążeniom i uszkodzeniom.
  • Zabezpieczenie różnicowoprądowe (RCD), które chroni przed porażeniem prądem.
  • Badanie prądu upływu DC i AC, które monitoruje ewentualny upływ prądu i informuje Operatora Stacji o ewentualnej awarii.
  • Wszystkie części potencjalnie czynne, będące elementami stacji, zostały uziemione.
 5. Stacje Ładowania Eway wykorzystuje protokół komunikacji OCPP (Open Charge Point Protocol) w wersji 2.0.1.
 6. Protokół OCPP umożliwia komunikację między Stacją Ładowania a systemem zarządzania, co pozwala na zdalne monitorowanie, zarządzanie i kontrolę procesu ładowania.
 7. Komunikacja OCPP jest chroniona, co zapewnia poufność i bezpieczeństwo przesyłanych danych.
 8. Ryzyko porażenia prądem elektrycznym występuje przy nieuprawnionym otwarciu urządzenia. Urządzenie wykorzystuje napięcie zasilania 230 V AC / 400 V AC.
 9. Dotknięcie części pod napięciem może spowodować porażenie prądem elektrycznym, co w niektórych przypadkach może prowadzić do śmierci.
 10. Tylko wykwalifikowany personel ma prawo do otwierania urządzenia, aby uniknąć potencjalnych szkód materialnych, obrażeń ciała lub śmierci.
 11. Przed rozpoczęciem ładowania pojazdu należy sprawdzać gniazda i kable ładowania pod kątem uszkodzeń.
 12. Uszkodzone kable ładowania stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia kabla, nie należy go używać i należy powiadomić Operatora Stacji Ładowania za pomocą wiadomości e-mail (wsparcie.techniczne@eway.pl) lub dzwoniąc na zamieszczony na Stacji Ładowania numer telefonu.
 13. W przypadku uszkodzenia urządzenia należy niezwłocznie poinformować Operatora Stacji Ładowania za pomocą wiadomości e-mail (wsparcie.techniczne@eway.pl) lub dzwoniąc na zamieszczony na Stacji Ładowania.

7. Odpowiedzialność:

 1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niestosowaniem się Użytkownika w sposób zawiniony do postanowień Regulaminu lub Instrukcji.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne w Pojeździe i urządzeniach Użytkownika, które uniemożliwiają prawidłowe korzystanie ze Stacji Ładowania.
 3. Umowa dostępu do Usługi Ładowania zostaje zawarta na czas trwania poszczególnej sesji ładowania i podlega prawu polskiemu.
 4. Użytkownik lub inna osoba przebywająca na terenie Stacji Ładowania, ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki wynikłe z nieprawidłowego wykorzystania Stacji Ładowania oraz za wszelkie dokonane uszkodzenia lub zniszczenia, jak też za nieuzasadnione uniemożliwienie lub ograniczenie innym Użytkownikom korzystania ze Stacji Ładowania.
 5. Eway nie ponosi odpowiedzialności w przypadku braku możliwości skorzystania z Usług Ładowania w sytuacjach od niej niezależnych, w szczególności w razie:
  • Awarii;
  • Konserwacji;
  • Użytkowania stacji przez innych Użytkowników;
  • Siły wyższej;
  • W przypadku naruszenia przez Użytkownika pojazdu postanowień Regulaminu lub Instrukcji umieszczonej na danej Stacji Ładowania, z której korzysta Użytkownik.
 6. Wszelkie awarie można zgłaszać telefonicznie za pośrednictwem numeru kontaktowego + 48 661 841 450, umieszczonego na Stacji Ładowania. 
 7. Eway nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z dalszego korzystania przez Użytkownika z Usług Ładowania, w przypadku wystąpienia awarii. 
 8. Eway nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Użytkownika przy Stacji Ładowania
 9. Eway nie ponosi odpowiedzialności za spadek mocy ładowania poniżej mocy nominalnej w trakcie sesji ładowania wynikający z technicznych ograniczeń urządzeń elektrycznych lub pojazdu elektrycznego należących do Użytkownika. 
 10. Eway zastrzega sobie prawo do obciążenia Użytkownika karą umowną w wysokości 100.000,00 (słownie: sto tysięcy) złotych za każdy przypadek:
  • uszkodzenia lub zniszczenia Stacji Ładowania wchodzących w skład Sieci Eway (Własnych lub Partnerskich), 
  • niewłaściwego lub niezgodnego z Regulaminem i zasadami korzystania ze Stacji Ładowania, wchodzących w skład Sieci Eway (Własnych lub Partnerskich),
  • nieuzasadnionego uniemożliwienia lub ograniczenia skorzystania ze Stacji Ładowania wchodzących w skład Sieci Eway (Własnych lub Partnerskich), innym Użytkownikom.
 11. Jeżeli zastrzeżone w pkt 10 powyżej, kary umowne nie pokryją poniesionych przez Eway lub innego Dostawcy Usługi Ładowania szkód, Eway zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, do wysokości poniesionej szkody, na zasadach ogólnych. 
   

8. Dane osobowe

 1. Realizując obowiązek prawny nałożony na Administratora danych przepisami art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „RODO”: Spółka Eway S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że jest administratorem danych osobowych Użytkownika. Numer kontaktowy do administratora danych: +48 664 978 955.
 2. Do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Eway służy następujący adres email: iod@eway.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się także pisemnie na adres siedziby Eway, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych“.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celach:
  • a. zwarcia i wykonania Umowy, w zakresie dostępu oraz realizacji Usług Ładowania, której Użytkownik jest stroną, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem Umowy;
  • rozpatrywania skarg i wniosków oraz udzielanie odpowiedzi na pytania;
  • obsługę, dochodzenie i obronę w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń;
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Eway, w szczególności obowiązków publicznoprawnych, w tym rachunkowych i podatkowych’
  • konieczności realizacji prawnie uzasadnionych interesów Eway związanych z zapewnieniem właściwej realizacji Umowy, w tym ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą umową;
 4. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres: 
  • 12 miesięcy od momentu skorzystania z Usługi Ładowania i przesłania do Eway wniosku reklamacji; 
  • 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono fakturę VAT w związku z realizacją Usługi Ładowania,
   chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania wymagany przepisami prawa powszechnie obowiązującego, lub zaistniałymi okolicznościami np. dochodzenie ewentualnych roszczeń.
 5. Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania od Eway dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
 6. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Użytkownika narusza przepisy RODO;
 7. Zasady przetwarzania danych osobowych zostały określone w klauzuli informacyjnej dostępnej na stronie internetowej www.eway.pl, w sposób umożliwiający zapoznanie się i pobranie w każdym czasie.
   

9. Reklamacje i postanowienia końcowe:

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Usługi Ładowania oraz infrastruktury Stacji Ładowania można składać za pośrednictwem adresu e-mail: reklamacje@eway.pl lub numeru telefonu umieszczonego na Stacji Ładowania.
 2. Do rozpatrzenia reklamacji wymagane są następujące dane: numer seryjny Stacji Ładowania (umieszony na tabliczce znamionowej, zlokalizowanej na ścianie bocznej / tylnej Stacji Ładowania), czas trwania sesji ładowania, imię, nazwisko, adres mailowy oraz podanie przyczyny zgłoszenia. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.
 3. Eway dołoży wszelkich starań, aby reklamacje były rozpatrywane niezwłocznie po otrzymaniu. Reklamacje składane przez Użytkowników będą rozpatrywane nie później niż w ciągu 30 dni od dnia ich otrzymania.  
 4. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany drogą elektroniczną na podany w zgłoszeniu adres mailowy.
 5. Eway zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w dowolnym czasie. Zmiany te będą ogłaszane publicznie i będą obowiązywać od daty ich wprowadzenia.
 6. Użytkownik zobowiązany jest regularnie zapoznawać się z obowiązującym Regulaminem i  przestrzegać jego postanowień.
 7. Przy korzystaniu z Usług Ładowania należy zawsze kierować się aktualnym Regulaminem i instrukcjami udostępnionymi przez Operatora Stacji Ładowania.
 8. Niniejszy Regulamin dostępny jest w 6 wersjach językowych, w języku polskim, niemieckim, angielskim, duńskim, szwedzkim oraz włoskim
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem znajdują zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 10. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 03.07.2023 r.